euprava.gov.rs

Информације

Институција задужена за ажурирање садржаја: Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

 • есДневник (скраћеница од „електронски систем дневник“) je софтверско решење за вођење педагошке евиденције (оцене, изостанци, васпитно-дисциплинске мере, похвале, награде, итд.) и документације о ученику од стане установе. есДневник је заменио папирни дневниктако да се документација сада води у електронском облику.

  ЕсДневник омогућава објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. есДневник скраћује наставницима време администрације, наставник види само оцене за свој предмет и не може да упише неколико оцена одједном. Систем обезбеђује да се поштује законско ограничење да ученик не може да буде питан из више оддва предмета дневно.

  Коришћење есДневника утицало је на смањење броја жалби на оцене као и на број изостанака јер систем шаље аларм разредном старешини, родитељу и школи када се ученик приближи одређеном броју изостанака. Родитељима или другим законским заступницима ученика есДневник омогућава индивидуални увид у евиденције о ученику.


  Последња измена: 2.2.2020.

 • Да, могу путем интернета да виде само оцене свог детета. Свим родитељима или другим законским заступницима ученика у школама које воде евиденције кроз есДневник омогућен је приступ порталу Мој есДневник, а налоге за приступ порталу издају школе.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Пријемни испит организују уметничке школе и гимназије које имају одељења ученика са посебним способностима из различитих области (рачунарство и информатика, математика, физика, хемија, биологија, страни језици, класични језици и сл.) или остварују део наставе на страном језику. Термин полагања пријемних испита утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

  Пријемни испит се не полаже за упис у спортске гимназије, већ се прилаже потребна документација.

  Више информација на:

  http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Dokumenta

  http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pravilnici


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Већина основних школа нуди ученицима учешће у програму професионалне орјентације. За конкретне информације обратите се школском психологу или педагогу. На располагању је и Водич за избор занимања.


  Последња измена: 2.2.2020.

 • База државних средњих школа је доступна на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Родитељи или старатељи деце која су се школовала у иностранству морају да поднесу молбу Агенцији за квалификације Републике Србије за признавање школских исправа које сведоче о образовању детета. Док траје процес признавања претходно стеченог степена образовања, ученик може бити условно уписан у одговарајући разред основне или средње школе, односно одговарајућу годину студија. Одлуку о условном упису доноси директор школе коју дете жели да похађа.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Није потребно да поново полажете завршни испит.

  Ако желите да започнете школовање у новој средњој школи од првог разреда, неопходно је да се пријавите у најближу основну школу како бисте били евидентирани, добили шифру и учествовали у расподели за упис у средњу школу наредне школске године.

  Уколико желите да наставите школовање у некој другој средњој школи, потребно је да се обратите директору школе у којој желите да наставите школовање. Након добијања сагласности вероватно ће бити потребно да положите одређени број додатних испита.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Списак верификованих приватних средњих школа могуће је преузети на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

  Последња измена: 2.2.2020.

 • Информацију о средњој школи у коју сте распоређени можете проверити након расподеле (датум можете погледати у Календару уписа). Потребно је да унесете шифру која Вам је додељена како бисте видели у коју школу сте распоређени.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Потребно је приложити уверење о завршеном основном образовању и уверење о обављеном здравственом прегледу.

  Последња измена: 2.2.2020.

 • Да би ученик стекао основно образовање и добио Уверење о завршеној основној школи, мора да заврши свих 8 разреда са позитивним успехом и да положи завршни испит.

  Пријемни испит за упис у средњу школу полажу само ученици који желе да се упишу у уметничке школе, специјализоване гимназије и гимназије које имају одељења ученика са посебним способностима из различитих области или остварују део наставе на страном језику. Пријемни испит не ослобађа ученике полагања завршног испита.


  Последња измена: 2.2.2020.

 • Пријемни испит полажу само ученици који желе да се упишу у уметничке школе, специјализоване гимназије (математичка, филолошка) и гимназије које имају одељења ученика са посебним способностима из различитих области или остварују део наставе на страном језику. Пријемни испит не ослобађа ученике од завршног испита.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Документ који сте изгубили морате огласити неважећим у Службеном гласнику Републике Србије, а остале информације добићете у правној служби Ваше школе.

  Последња измена: 2.2.2020.

 • Ученици, припадници ромске националне мањине, уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. Они полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

  Број бодова који ученици остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Исто важи и за ученике који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, али се број бодова увећава за 35% .

  Ученици који остварују право на афирмативне мере, расподељују се у школе на основу опредељења и броја бодова, заједно са осталим ученицима.

  Кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом уписују се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.

  Кандидат који је завршио основну школу за образовање ученика са сметњама у развоју, а жели да се упише у редовну средњу школу, после обављеног завршног испита јавља се окружној комисији. Окружна комисија издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

  Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита у посебној процедури и на основу упута окружне комисије, као мере за постизање пуне равноправности у остваривању права на образовање. Стручни тим за инклузивно образовање школе, у сарадњи са учеником и његовим родитељима или другим законским заступницима, предлаже најмање три образовна профила/занимања која су у складу са жељама ученика и степеном његове функционалности.

  Школа доставља листу жеља и пратећу докуметaцију о ученику (индивидуални образовни план, мишљење интерресорне комисије, и/или друга релевантна документа) окружној комисији, у складу са Законом о заштити података о личности.

  Ученици који су основно образовање и васпитање завршили по индивидуалном образовном плану у редовним основним школама могу да наставе школовање у средњим школама за ученике са сметњама у развоју, уз сагласност родитеља, односно другог законског заступника. Неопходно је да ови ученици имају мишљење интерресорне комисије.

  Последња измена 2.2.2020.

 • ИОП је посебан акт установе којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета, ученика, односно одраслог ако мере индивидуализације нису довеле до остваривања добробити детета, односно остваривања исхода образовања и васпитања или до задовољавања образовних потреба ученика са изузетним способностима.

  Предлог за утврђивање права на ИОП директору установе подноси тим за инклузивно образовање, на основу процене коју даје васпитач, наставник, стручни сарадник или родитељ, након што су претходно примењиване, евидентиране и вредноване мере индивидуализације.

  Персонализовани програм наставе и учења доноси се за област у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или све наставне предмете за разред који ученик, односно одрасли похађа, као и за ваннаставне активности.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • ИОП се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно одраслог.

  ИОП1 - прилагођени програм наставе и учења у коме се планира циљ пружања подршке, прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава.

  ИОП2 - измењени програм наставе и учења у којем се планира и прилагођавање исхода образовања и васпитања и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете.

  ИОП3 - проширен и продубљен програм наставе и учења који се примењује за ученике са изузетним способностима.

  ИОП израђује Тим на који сагласност даје родитељ, односно други законски заступник.

  Предшколска установа доноси ИОП1, а основна и средња школа ИОП1, ИОП2 и ИОП3.

  Доношењу ИОП2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП1, сагласност родитеља за прелазак на ИОП2 уз обавезно прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Право на ИОП има дете, ученик и одрасли коме је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању и учествовању у образовању и васпитању, ако те тешкоће утичу на његову добробит, односно остваривање исхода образовања и васпитања или представљају ризик од раног напуштања школовања.

  Право на ИОП има дете, ученик или одрасли који има тешкоће у учењу, сметње у развоју или инвалидитет или живи у социјално нестимулативној средини.

  Право на прилагођен начин образовања по ИОП-у у смислу проширивања и продубљивања садржаја учења има и ученик са изузетним способностима који стиче основно и средње образовање и васпитање.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Установа писменим путем обавештава родитеља да је поднет предлог за утврђивање права на ИОП.

  Родитељ својим потписом потврђује да је упознат са поднетим предлогом за утврђивање права на ИОП, разлозима за његово подношење и да је сагласан да се приступи изради ИОП-а.

  Уколико родитељ неоправдано одбије учешће у изради или давању сагласности на ИОП, установа jе дужна да о томе обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Ученичка задруга је самостално правно лице које оснива школа. То је један од видова учења предузетништва који се реализује као ваннаставна школска активност. Задруга на добровољној основи окупља ученике, наставнике и родитеље са циљем да развијају потенцијали и радне навике ученика, развија предузетничка компетенција и јача мотивација за производним и радним процесом.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Пријављујете се ученичком дому у којем желите да станујете. Конкурс за смештај и исхрану у ученичком дому објављује се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру секције „Актуелно“. Конкурс се објављује крајем маја месеца сваке године, а пријављивање на конкурс се врши у првој половини јула.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Ученичке стипендије намењене су ученицима средњих школа са одличним успехом (од 4,50 до 5,00).

  Пријаву за ученичку стипендију са потребном конкурсном документацијом предајете средњој школи у којој сте уписани. Списак потребне документације налази се на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру секције „Актуелно“. Рок за пријављивање је од 1. до 30. септембра.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Ученички кредити намењени су ученицима средњих школа у трогодишњем трајању који се школују за тзв. дефицитарна занимања и поседују закључен уговор о будућем запослењу са привредном организацијом.

  Пријаву за ученички кредит са потребном конкурсном документацијом предајете средњој школи у коју сте уписани. Списак потребне документације налази се на веб презентацији


  Последња измена: 2.2.2020.

 • Право на стипендију за изузетно надарене ученике има ученик почев од другог разреда средње школе који стално постиже одличан општи успех и који освоји једно од прва три места на међународним и републичким такмичењима која се налазе у календару такмичења ученика средњих школа.

  Образац пријаве на Конкурс, као и информације о неопходној документацији, могу се пронаћи на веб презентацији Министарства просвете, науке итехнолошког развоја, а пријаве се подносе од 1. октобра. до 31. октобра.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Дуално образовање подразумева да ученик део наставе похађа у школи, а део код послодавца. Ученик и његови родитељи склапају уговор са компанијом у којој се обавља део наставе који подразумева учење кроз рад код послодавца. Компаније је у обавези да испуне низ предуслова, осигурају безбедност и здравље ученика и исплаћују одређену новчану надокнаду ученицима.


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Листу компанија које учествују у дуалном образовању можете погледати на интернет адреси https://dualnoobrazovanje.rs/registri/


  Последња измена: 13.01.2020.

 • Ако имате мање од 17 година, можетеуписати у средњу школу као редован ученик.

  Ако имате 17 и више година, средњу школу можете похађати на два начина:

  · у статусу ванредног ученика у било којој средњој школи, након чега добијате сведочанство о стеченој одговарајућој стручној спреми, а школовање је бесплатно уколико стичете прво занимање.


  Последња измена: 2.2.2020.

 • Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једнапут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика. Насиље може да се јави од стране детета или ученика према другом детету или ученику и у тим ситуацијама говоримо о вршњачом насиљу. Вршњачко насиље може да се јави као физичко, емоционално, социјално, сексуално и електронско.


  Последња измена 13.01.2020.

 • Уколико ме друга деца или ученици (индивидуално или у групи) вређају, физички повређују или покушавају физички да повреде, уништавају моје ствари, исмевају, искључују из групе, додирују на начин који ми смета, снимају без мог пристанка и деле снимљени материјал, прете ми, удружују се против мене потребно је да потражим помоћ јер сам изложен/а вршњачком насиљу.


  Последња измена 13.01.2020.

 • Насиље чиниш сваки пут када другу децу/ученике вређаш, исмеваш, претиш им, застрашујеш их, физички повређујеш или својим понашањем можеш физички да повредиш, уништаваш њихове ствари, узнемираваш порукама, искључујеш из групе и учествујеш са другима у њиховом искључивању, снимаш без њихове дозволе или делиш материјале који служе да их исмејеш или емоционално повредиш. Важно је да знаш разлику између игре и насиља. Било која игра без обзира на пристанак оних који учествују која укључује гурање, ударање, исмевање, приказивање агресије и насиља није игра и може имати озбиљне последице. Уколико видиш да неко трпи насиље важно је да реагујеш, да потражиш помоћ одраслих.


  Последња измена 13.01.2020.

 • У школи увек можеш да се обратиш одељенском старешини, психологу или педагогу, тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, директору школе, наставницима, дежурном наставнику. Важно је да обавестиш и своје родитеље како би у сарадњи са школом помогли да се осећаш сигурно и безбедно.


  Последња измена 13.01.2020.

 • Jединствени образовни број (ЈОБ) представља јединствену ознаку која се састоји од 16 карактера и која се додељује детету, ученику, одраслом и студенту приликом првог уписа у установу (предшколска установа, основна и средња школа, високошколска установа) у Републици Србији. То значи да дете већ приликом уписа у предшколску установу добија ЈОБ који ће га пратити током целокупног школовањакроз све нивое формалног образовања и васпитања и високог образовања у Републици Србији. ЈОБ се додељује у циљу заштите података о личности у процесу вођења педагошке евиденције и документације у електронском облику. ЈОБ представља кључ за повезивање свих података о детету, ученику, одраслом и студенту у Јединственом информационом систему просвете.

  Захтев за додељивање ЈОБ може поднети искључиво установа.


  Последња измена 13.01.2020.


 • Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) је систем у коме се воде евиденције о свим ученицима .Држава на тај начинима потпуни преглед образовног система и целокупног тока образовања ученика, од момента уписа у предшколску установу до тренутка завршетка средње школе или факултета, односно добијања запослења. ЈИСП омогућава тачан преглед броја ученика, информацију о школама које похађају, у које школе се уписују након основних школа - да ли у гимназије, средње техничке школе, шта раде након тога, да ли уписују факултете или иду на тржиште рада, колико брзои гдесе запошљавају и за коју просечну плату.

  ЈИСП ће омогућити увид у процес и квалитет образовања у оквиру самог образовног система, као што је успех који ученици појединачних школа постижу, да ли настављају школовање и у којим областима, за какво образовања и које струке се даље опредељују и слично. Тај систем ће бити повезан и са тржиштем рада, односно, биће доступни подаци који ће помоћи младим људима да знају колико брзо могу да очекују да ће наћи посао за сваки средњошколски профил и факултетски програм, колика је просечна дужина тражења посла, као и са којом просечном платом се запошљавају особе које су завршиле одређене школе/факултете.

  Ови подаци и показатељи помоћи ће да се модернизује управљање и доношење одлука у вези са системом образовања на основу прецизних показатеља у циљу обезбеђивања квалитетног и ефикасног система образовања и васпитања, а деци и младима ће омогућити да своју будућност, образовање и избор професије бирају такође на основу јасних информација о томе шта могу да очекују након завршетка одређеног програма. Такође, на основу ових информација, рационализацију финансирања и смањења административног оптерећења свих запослених у систему образовања и васпитања.


  Последња измена 2.2.2020.

Врх стране