euprava.gov.rs

Информације

Институција задужена за ажурирање садржаја: Републички геодетски завод.

 • Пре него што се одлучите на куповину стана, неопходно је да испитате да ли је стан већ „укњижен“, односно уписан у катастар непокретности, да ли је продавац власник стана, да ли на непокретности постоје терети, итд. Ове информације може да прибави јавни бележник уместо вас приликом првог одласка.

  Информације о власнику стана можете потражити и на веб презентацији Републичког геодетског завода. Кликните на одељак Јавни приступ, изаберите општину и Претрагу по адреси, а након тога укуцајте адресу и сигурносни код са слике. У падајућем менију изаберите број стана и добићете информације о власништву над станом.

  Уколико желите, можете да вршите и претрагу по парцели тако што ћете на линку https://a3.geosrbija.rs/, у пољу Претражите картографске податке укуцати своју адресу, кликнути на њу, те у десном менију изабрати Избор тема и слојева, Катастар, а након тога одштиклирати појам Објекти. На мапи кликните на објекат, па на приказано поље Објекти (1). Добићете број своје парцеле, а можете и преузети податке уPDFформату кликом на ПреузмиPDF. Са бројем парцеле можете наставити да претражујете на веб страници Републичког геодетског завода на претходно описан начин.

  Уколико је неопходно, можете се и сами обратити Служби катастра са захтевом за издавање листа непокретности. Образац захтева за издавање листа непокретности можете преузети савеб презентације Републичког геодетског завода и поднети га надлежној Служби за катастар непокретности у месту где се непокретност (стан) налази. Заказивање термина може се извршити овде.

  Након што сте се упознали са основним информацијама о непокретности коју желите да купите, потребно је договорити основне елементе будућег уговора о купoпродаји стана који ћете саставити са продавцем.

  Последња измена 22.01.2020.

 • Промет непокретности означава сваку промену титулара на непокретности, која може укључивати продају, куповину, наслеђе, поклон или други облик преноса права својине.

  На пример, када купујете или продајете стан долази до промета непокретности.

  Када се врши промет непокретности, на лице на које се преноси непокретност не може се пренети више права него што има лице са кога се врши пренос. Ако је продавац био власник стана, власништво ће се пренети на купца. Исто тако, ако је продавац био само корисник стана, купац ће такође бити само корисник.


  Последња измена 22.01.2020.

 • Најчешће се за састављање уговора о промету непокретности односно о купопродаји стана обраћате адвокату. Неопходно је да адвокат или друго стручно лице унесе обавезне елементе уговора, као и све појединости које се договорите са продавцем, као што је, на пример, обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Катастар непокретности је јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима. Уписом у катастар непокретности, права на непокретности су видљива за сва заинтересована лица и тек од тренутка уписа у катастар право или терет на непокретности заиста постоји. Нпр. власништво над купљеним станом стиче се тек уписом у катастар непокретности. Непокретности могу бити земљиште (пољопривредно, шумско, грађевинско и друго земљиште), грађевински објекти, укључујући и подземне објекте (зграде, склоништа, објекти културе и спорта и сл.), као и посебни делови објеката који чине једну грађевинску целину (стан, пословни простор, гараже и сл.). У бази података катастар садржи информације о парцелама, објектима, посебним деловима објеката, власницима и имаоцима права над непокретностима и правима над непокретностима. О услугама катастра непокретности можете се информисати на веб презентацији Републичког геодетског завода.


  Последња измена 22.01.2020.

 • Републички геодетски завод је надлежан за вођење катастра непокретности за целу Србију. Служба за катастар непокретности је ужа унутрашња јединица Републичког геодетског завода у општинама и градовима у Србији и месно је надлежна према месту где се непокретност налази. Списак свих Служби за катастар непокретности налази се на веб презентацији Републичког геодетског завода.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Јавни бележник или „нотар“ је стручњак из правне области који је именован од стране министра надлежног за правосуђе и који је самосталан и независан у обављању своје делатности. Посао јавног бележника је да прихвата и потврђује изјаве воље (нпр. уговоре, тестаменте, овлашћења и др.) од странака и да о тим изјавама сачињава исправе, чува оригиналне и поверене документе, јавно потврђује чињенице, издаје преписе исправа и обавља друге послове предвиђене законом. На веб презентацији Министарства правде налази се адресар јавних бележника.

  На пример, код јавног бележника идете када желите да оверите фотокопију дипломе, уговора или било ког другог документа, када желите да оверите потпис или неку изјаву воље, пуномоћје и друго. Такође, јавни бележник је по закону дужан да уместо вас покрене поступак за упис власништва над станом након што овери уговор о купопродаји, те вама преостаје само да извршите исплату уговорене цене стана у банци.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Да, код јавног бележника иду и купац и продавац непокретности. Уколико нисте у могућности да дођете лично, можете послати пуномоћника са пуномоћјем овереним од стране јавног бележника који ће уместо вас предати документа и обавити друге послове пред јавним бележником.

  Уколико сте у браку, потребно је да са вама буде и брачни друг или његов пуномоћник, или да имате оверену изјаву супружника. Изјаву је такође непходно оверити код јавног бележника.  Последња измена 14.01.2020.

 • Када идете код јавног бележника како бисте уписали власништво над станом, потребно је да понесете личну карту или пасош, као и нацрт уговора о промету непокретности који је сачинио адвокат или друго стручно лице. Од овог правила постоје одступања када је неопходна додатна документација у зависности од конкретног случаја. На пример, уколико не долазите лично, потребно је да лице које долази уместо вас донесе јавном бележнику оверено пуномоћје. У одређеним случајевима, потребно је донети и документа која доказују да је продавац стварни власник некретнине (ранији уговор о купопродаји, уговор о поклону, оставинско решење, и сл.), оверену сагласност супружника о продаји некретнине која је у власништву оба супружника, оверену изјаву оба супружника о стицању посебне својине уколико се не стиче као заједничка. Најбоље је да се о неопходној документацији информишете већ приликом заказивања првог термина код јавног бележника и документацију пошаљете унапред. Јавни бележник ће вам доставити упитник који ћете попунити како би се утврдио износ пореза који треба да платите, као и да ли имате право на ослобођење од пореза.


  Последња измена 14.01.2020.

 • На веб презентацији Министарства правде постоји Адресар јавних бележника, где можете видети који јавни бележник је надлежан за територију на којој се непокретност налази. Уколико за ту територију није надлежан ниједан јавни бележник, читаву процедуру можете обавити у основном суду у том месту. У случају куповине стана на кредит потребно је сачинити и заложну изјаву, односно уговор о хипотеци у ком случају је надлежан било који јавни бележник на територији Републике Србије.  Последња измена 14.01.2020.

 • Термин код јавног бележника можете заказати путем електронске поште (e-mail) или телефона. На веб презентацији Министарства правде постоји Адресар јавних бележника са контакт подацима надлежних јавних бележника.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Након што је адвокат или друго стручно лице саставило уговор о промету непокретности, потребно је заказати термин код јавног бележника ради овере уговора. Препоручује се достављање неопходне документације јавном бележнику унапред како би се припремио за ваш сусрет и како би процедура била бржа. Термин код јавног бележника се заказује електронском поштом (e-mail) или телефоном, а списак надлежних бележника можете пронаћи на веб презентацији Министарства правде.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Када закажете термин код свог јавног бележника и информишете се о неопходној документацији, исту можете припремити и унапред послати јавном бележнику како би проверио податке и припремио се за ваш сусрет. Истовремено, препоручује се да купац контактира своју пословну банку унапред и да договори исплату уговорене цене стана истог дана када је и заказан термин код јавног бележника. Ово ће знатно убрзати поступак, а ради брже исплате и мање провизије препоручује се и да купац и продавац имају отворене рачуне у истој банци.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Након што сте оверили уговор, потребно је да одете у банку ради исплате уговорене цене стана и добијања потврде од банке да је новац уплаћен. Важно је да унапред договорите са банком исплату у истом дану када је заказан термин код јавног бележника, како би банка била спремна да трансакцију изврши у истом дану.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Са потврдом о уплаћеној цени стана враћате се код јавног бележника. Важно је да исплата и заказани термин код јавног бележника буду у истом дану, како бисте избегли продужетак целог процеса на додатних месец дана. Јавни бележник потом оверава сагласност продавца да купац може да се упише у катастар као нови власник стана. Даљи поступак спроводи јавни бележник сам, а ви чекате да вам на кућну адресу стигне решење о упису непокретности у катастар.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Када купујете стан на кредит, поступак уписа права у катастар подразумева и упис хипотеке.

  Уколико сте у браку, а стан на који ће се уписати хипотека је у заједничкој својини, неопходна је сагласност оба брачна партнера на стављање хипотеке, као и за продају стана. Ову сагласност ће оверити јавни бележник приликом овере самог уговора о хипотеци, односно заложне изјаве.

  Уколико сте у браку, а стан на који ће се уписати хипотека је у заједничкој својини, неопходна је сагласност оба брачна партнера на стављање хипотеке, као и за продају стана.

  Уколико се хипотека успоставља као извршна вансудска хипотека, што је најчешћи случај у пракси, изјава супружника се даје у истој форми као и уговор, односно једнострана изјава о хипотеци, то јест у форми јавнобележничког записа који у пристуству супружника који даје изјаву саставља јавни бележник.

  У случају куповине стана на кредит, неопходно је и ангажовање проценитеља грађевинске струке који ће дати мишљење о вредности стана. Банке углавном имају додатне критеријуме помоћу којих одлучују да ли ће одобрити позајмицу и о томе ће вас посаветовати банкарски службеник, односно саветник за одобравање кредита. Након што је позајмица, односно кредит одобрен, банка ће уплатити средства по успостављању хипотеке.

  Након што закључите уговор са банком, неопходно је заказати термин код јавног бележника. Уговор о хипотеци, односно заложну изјаву ће саставити јавни бележник помоћу уговора који је закључен са банком и доставити га Републичком геодетском заводу кроз еШалтер. Уколико је ова непокретност заједничка имовина супружника која је стечена у браку, потребно је да оба супружника буду присутна и дају сагласност на стављање хипотеке. У овом случају, најчешће је неопходно доставити и уговор о купопродаји непокретности и евентуално процену вредности, што је све потребно проверити приликом заказивања термина код јавног бележника. Сви остали кораци су исти као и приликом куповине стана готовином. Јавни бележник врши процес, а на вама је да сачекате решење о упису непокретности у катастар.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Хипотека је тзв. „заложно право“, односно средство обезбеђења које омогућује повериоцу, односно у нашем случају банци, да се осигура у случају неплаћања кредита или дуговања. На тај начин, банка може да захтева наплату из вредности стана који је под хипотеком пре свих других поверилаца, без обзира на то ко је власник стана.  Последња измена 14.01.2020.

 • Уколико процедуру уписа права у катастар непокретности обављате преко јавног бележника, рок за доношење решења је пет радних дана од дана доставе исправе електронским путем од стране јавног бележника. Решење о упису непокретности доставиће вам сена кућну адресу препорученом пошиљком, осим ако се затражи да се решење достави електронским путем у форми електронског документа.

  Уколико се одлучите на самостално подношење захтева за упис Служби за катастар непокретности решење се доноси у року од 15 дана од дана пријема захтева за упис, осим у случају уписа хипотеке, забележбе хипотекарне продаје, као и у једноставнијим управним стварима када је рок за доношење решења пет радних дана.

  Не морате да идете у катастар по решење. Решење ће вам препорученом поштом стићи на кућну адресу у случају самосталног подношења захтева за упис преко Службе за катастар непокретности или у форми електронског документа ако је захтев поднет прека еШалтера.


  Последња измена 22.01.2020.

 • Не морате да идете у катастар по решење. Решење ће вам препорученом поштом стићи на кућну адресу у случају самосталног подношења захтева за упис преко Службе за катастар непокретности илиу форми електронског документа ако је захтев поднет прекo еШалтера.


  Последња измена 22.01.2020.

 • Предвиђена је могућност доставе електронским путем уколико су странке корисници Портала еУправа и ако су се сагласиле да им се достава врши у Јединствени електронски сандучић, али овај начин доставе биће омогућен у наредних неколико месеци.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Уколико ваша адреса пребивалишта, односно боравишта, није познатаили достава није могла бити извршена, решење ће се истаћи на веб презентацији Републичког геодетског завода и истовремено на огласној табли надлежне Службе за катастар непокретности.  Последња измена 14.01.2020.

 • Можете писаним путем поднети захтев за упис у катастар, с тим што је у том случају процедура доста сложенија и дуже траје. Уместо да цео процес јавни бележник обави уместо вас, цео поступак обављате сами и дуже чекате на издавање решења о упису непокретности.

  Саветујемо да претходно проверите ко је власник непокретности и друге значајне информације о непокретности. Потом адвокат саставља уговор који потписујете са продавцем, затим уговор оверавате код јавног бележника, вршите исплату у банци, предајете продавцу потврду о исплати цене коју је такође неопходно оверити код јавног бележника, те подносите захтев за упис Републичком геодетском заводу. Потом лично пријављујете порез надлежном пореском органу и по пријему решења из Републичког геодетског завода у року од 15 радних дана, као и добијања решења о висини пореза од Пореске управе и локалне пореске администрације, плаћате таксе за упис Републичком геодетском заводу и порезе Пореској управи и локалној пореској администрацији.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Заједничком имовином се сматра сва имовина стечена у браку и уписује се на оба супружника. Уколико се одлучите другачије, могуће је уписати стан на једног од супружника уз оверену сагласност другог.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају да сте купили стан, потребно је да платите порез на пренос апсолутних права који плаћате зато што стан прелази у ваше власништво, као и порез на имовину који ћете годишње плаћати држави.

  Раније је било неопходно да сами подносите пореске пријаве, док сада то ради јавни бележник уместо вас. Приликом процедуре уписа код јавног бележника, попунићете упитник о порезима или ће вам га јавни бележник послати унапред.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају да сте наследили непокретност, потребно је платити порез на наслеђе, осим у случајевима предвиђеним законом. Један од најчешћих случајева ослобођења је да је у питању наследство у првој линији, односно да сте стан наследили од родитеља или супружника.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају да сте добили непокретност на поклон потребно је да платите порез на поклон, осим у случајевима предвиђеним законом. Један од најчешћих случајева ослобођења од плаћања пореза је да у је у питању поклон од најближег сродника у првој линији, односно да сте стан на поклон добили од родитеља или супружника.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају промета непокретности, плаћа се порез на пренос апсолутних права, односно порез на поклон или наслеђе. Уколико је у питању куповина новоизграђеног стана, уместо обрачунавања пореза на пренос апсолутних права у цену стана биће урачунат порез на додату вредност (ПДВ). Након преноса власништва над станом, неопходно је плаћати и порез на имовину.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Плаћање пореза на пренос апсолутних права представља обавезу продавца, јер продајом некретнине остварује материјалну добит, односно прима новац од купца. Тек ако се порез не може наплатити од продавца, ова обавеза прелази на купца. Међутим, у пракси ове трошкове најчешће сноси купац, уколико је тако договорено уговором.

  Плаћања овог пореза сте ослобођени у случају куповине првог стана (до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара по члану домаћинства уколико и то лице не поседује друге непокретности), као и у другим случајевима предвиђеним законом. Порез на пренос апсолутних права плаћа се Пореској управи Републике Србије. Будући да је укинута пореска пријава за ову врсту пореза, сада уместо вас јавни бележник обавештава Пореску управу о свим информацијама потребним за издавање пореског решења, које ће вам Пореска управа доставити. Јавни бележник ће вам приликом прве посете или слањем упитника поставити питања која су значајна за одређивање висине пореза. Уколико је у питању објекат у изградњи, пореска обавеза настаје моментом уручења стана.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Порез на имовину плаћате јер је имовина сада у вашем власништву. Порез на имовину плаћа се локалној пореској администрацији. Јавни бележник ће вам приликом прве посете или слањем упитника поставити питања која су значајна за одређивање висине пореза (нпр. да ли ћете живети у стану који уписујете). Пошто је укинута пореска пријава за ову врсту пореза, сада јавни бележник обавештава локалну пореску администрацију о свим информацијама потребним за издавање пореског решења, које ће вам локална пореска администрација доставити. Пореска обавеза настаје тренутком преноса власништва над станом, а уколико је у питању објекат у изградњи моментом уручења стана.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Порез на поклон плаћате јер сте некретнину добили на поклон. Право да се ослободите од овог пореза припада вам ако сте поклон добили од најближег сродника у првој линији - супружника или родитеља, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Будући да је укинута пореска пријава за ову врсту пореза, сада уместо вас јавни бележник обавештава Пореску управу о свим информацијама потребним за издавање пореског решења, које ће вам Пореска управа доставити. Јавни бележник ће вам приликом прве посете или слањем упитника поставити питања која су значајна за одређивање висине пореза. Уколико је у питању објекат у изградњи, пореска обавеза настаје моментом уручења стана.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Порез на наслеђе плаћате јер сте некретнину добили у наслеђе. Право да се ослободите од овог пореза припада вам уколико сте стан наследили од најближег сродника у првој линији – супружника или родитеља, као и у другим случајевима предвиђеним законом. Будући да је укинута пореска пријава за ову врсту пореза, сада уместо Вас јавни бележник обавештава Пореску управу о свим информацијама потребним за издавање пореског решења, које ће Вам Пореска управа доставити. Јавни бележник ће Вам приликом прве посете или слањем упитника поставити питања која су значајна за одређивање висине пореза . Уколико је у питању објекат у изградњи, пореска обавеза настаје моментом уручења стана.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Пореске пријаве су укинуте, те је сада довољно да ваш јавни бележник уместо вас уступи податке Пореској управи, односно локалној пореској администрацији (у зависности од пореза који плаћате), а решење о износу пореза вам стиже на кућну адресу са назначеним роком када сте дужни да порез платите.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Приликом куповине првог стана имате право на ослобођење од плаћања пореза на пренос апсолутних права (ослобођење важи за стан површине до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара за сваког члана домаћинства). Укидањем пореских пријава престала је обавеза подношења пореских пријава и захтева за ослобођење Пореској управи и локалној пореској администрацији. Уместо тога, сада то ради јавни бележник уместо вас. Попуњавањем упитника доказујете своје право на ослобођење од пореза. О условима ослобођења можете се информисати овде.

  Уколико је први стан који купујете новоградња, не плаћате порез на пренос апсолутних права, већ само порез на додату вредност (ПДВ) који је урачунат у цену некретнине. Имате право да захтевате повраћај плаћеног ПДВ-а (за стан површине до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара за сваког члана домаћинства), а образац захтева можете преузети са веб презентације Пореске управе. Захтев подносите Пореској управи.


  Последња измена 14.01.2020.

 • О условима ослобођења од пореза на пренос апсолутних права можете се информисати овде.

  Од плаћања пореза на поклон и наслеђе ослобођени сте уколико сте стан добили или наследили од најближег сродника – родитеља или супружника.

  Уколико је први стан који купујете новоградња, не плаћате порез на пренос апсолутних права, већ само порез на додату вредност (ПДВ) који је урачунат у цену некретнине. Имате право да захтевате повраћај плаћеног ПДВ-а (за стан површине до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара за сваког члана домаћинства), а образац захтева можете преузети са веб презентације Пореске управе. Захтев подносите Пореској управи.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Уколико је први стан који купујете новоградња, не плаћате порез на пренос апсолутних права, већ само порез на додату вредност (ПДВ) који је урачунат у цену некретнине. Имате право да захтевате повраћај плаћеног ПДВ-а (за стан површине до 40 квадратних метара и додатних 15 квадратних метара за сваког члана домаћинства), а образац захтева можете преузети са веб презентације Пореске управе. Захтев подносите Пореској управи.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Власник стана постајете тек када се изврши упис власништва над станом у катастру. Уколико сте потписали уговор о купопродаји и исплатили цену у потпуности, нисте власник стана док власништво не региструјете у катастру. У оваквим ситуацијама власник стана је још увек продавац, јер се на његово име води стан у катастру.

  Информације о власнику стана можете добити одласком на веб презентацију Републичког геодетског завода. Кликните на одељак Јавни приступ, изаберите општину и Претрагу по адреси, а након тога укуцајте адресу и сигурносни код са слике. У падајућем менију изаберите број вашег стана и добићете информације о власништву над станом.

  Уколико желите, можете да вршите и претрагу по парцели тако што ћете на линку https://a3.geosrbija.rs/, у пољу Претражите картографске податке укуцати своју адресу, кликнути на њу, те у десном менију изабрати Избор тема и слојева, Катастар, а након тога одштиклирати појам Објекти. На мапи кликните на објекат, па на приказано поље Објекти (1). Добићете број своје парцеле, а можете и преузети податке и уPDFформату кликом на ПреузмиPDF. Са бројем парцеле можете наставити да претражујете на веб страници Републичког геодетског завода на претходно описан начин.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Приликом поступка уписа непокретности у катастар, јавни бележник прибавља податке о непокретности.

  Информације о власнику стана можете добити и одласком на веб презентацију Републичког геодетског завода. Кликните на одељак Јавни приступ, изаберите општину и Претрагу по адреси, а након тога укуцајте адресу и сигурносни код са слике. У падајућем менију изаберите број вашег стана и добићете информације о власништву над станом.

  Уколико желите, можете да вршите и претрагу по парцели тако што ћете на линку https://a3.geosrbija.rs/, у пољу Претражите картографске податке укуцати своју адресу, кликнути на њу, те у десном менију изабрати Избор тема и слојева, Катастар, а након тога одштиклирати појам Објекти. На мапи кликните на објекат, па на приказано поље Објекти (1). Добићете број своје парцеле, а можете и преузети податке у PDF формату кликом на ПреузмиPDF. Са бројем парцеле можете наставити да претражујете на веб страници Републичког геодетског завода на претходно описан начин.

  Уколико је неопходно, можете се обратити надлежној Служби за катастар непокретности према месту где се непокретност налази и то попуњавањем захтева за издавање листа непокретности и уплаћивањем таксе за издавање.


  Последња измена 14.01.2020.

 • еШалтер је информациони систем који је намењен тзв. обвезницима доставе и професионалним корисницима, односно органима и организацијама које приликом вршења поверених овлашћења доносе одлуке које су основ за упис у катастар непокретности. Ови органи комуницирају путем еШалтера који је омогућио аутоматизацију и убрзање уписа права у катастар, као и поједностављење процедуре и скидање терета са грађана који више не морају да иду од шалтера до шалтера како би уписали власништво над станом, већ то уместо њих раде јавни бележници и други овлашћени органи.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају да се исплата не изврши истог дана када је заказан термин код јавног бележника, не постоји основ за упис власништва у катастру. Јавни бележник ће у овом случају да означи да је неопходно уписати само предбележбу права.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Предбележба је врста уписау катастар непокретности у ситуацији када нису остварени услови за коначни упис власништва, односно другог права над некретнином (нпр. стан није изграђен, односно у фази је изградње, није издата употребна дозвола за зграду у којој се стан налази илинема сагласности продавца за упис јерније исплаћена купопродајна цена, упис је условљен). Када се отклоне услови због којих је предбележба уписана, можете уписати право над некретнином. Уколико рок није одређен, он углавном гласи три месеца. Да су се препреке за упис власништва отклониле (нпр. исплатили сте цену продавцу и добили потврду о исплати), јављате свом јавном бележнику који након провере и овере исправе даље обавештава Републички геодетски завод путем еШалтера.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Забележба, за разлику од предбележбе, је врста уписа у катастар којом се уписују неке чињенице које се односе на непокретност, на личност власника над непокретности или на правне односе поводом те непокретности, а од утицаја су на заснивање, измену, престанак или пренос права над непокретности. Постоји више врста забележби, али оне не утичу на ваше право да упишете власништво над станом. Оно што је важно да знате јесте да располагање тим станом након уписа забележбе од ње и зависи, те стан не би било могуће употребити противно сврси забележбе које се обично и називају „теретом на непокретности“. На пример, уколико је стан предмет судског спора па власништво над њом зависи од исхода спора, то ће бити уписано као забележба. Исто тако, уколико сте поднели жалбу, а првостепена одлука није коначна, то ће се такође уписати као забележба. Постоји више врста забележби. Забележбе су важне јер омогућују утврђивање стварног стања у коме се непокретност налази као и утврђивање власништва над непокретности у сваком тренутку.


  Последња измена 14.01.2020.

 • У случају стана у изградњи не можете извршити коначан упис права над непокретности, већ само предбележбу. Предбележбом се врши упис права која се условно стичу, преносе, ограничавају или престају над непокретностима. У овом случају услов је изградња те непокретности. Оваква врста предбележбе није временски ограничена. Уписује се на основу грађевинске дозволе и пропратне документације. Јединице локалне самоуправе по пријави радова, одмах по службеној дужности електронским путем прослеђују пријаву радова уз грађевинску дозволу путем Централне евиденције обједињених процедура уз све остале податке који су неопходни за упис у катастар, а Републички геодетски завод уписује предбележбу.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Можете изјавити жалбу Републичком геодетском заводу путем надлежне Службе за катастар непокретности у року од осам дана од дана достављања решења. Уколико вам решење није било могуће доставити због непознате адресе боравишта или пребивалишта или је у питању била неуспела достава, решење ће бити објављено на веб презентацији Републичког геодетског завода, као и на огласној табли Службе за катастар непокретности. Након објављивања на веб презентацији и огласној табли, сматра се да је решење достављено протеком осам дана од објављивања.

  Служба за катастар непокретности ће о жалби одлучивати у року од седам дана од пријема жалбе или ће је доставити Републичком геодетском заводу на даљи поступак.

  Последња измена 22.01.2020.

 • На решење надлежне Службе за катастар непокретности можете изјавити жалбу Републичком геодетском заводу у року од осам дана од дана достављања решења. Републички геодетски завод је дужан да на жалбу одговори у року од 60 дана од дана предаје уредне жалбе. Жалба је уредна уколико сте је поднели надлежном органу, дозвољена је, садржи све неопходне елементе и поднели сте је у року.


  Последња измена 14.01.2020.

 • Уколико сте уложили жалбу на првостепено решење, а о истој није одлучено у предвиђеном законском року од 60 дана, можете покренути управни спор пред Управним судом.  Последња измена 14.01.2020.

 • На другостепено решење не можете да изјавите жалбу, али уколико сматрате да су вам права повређена, можете да покренете управни спор пред Управним судом.


  Последња измена 14.01.2020.

Врх стране