euprava.gov.rs

Захтев за издавање здравствене картице и замену здравствене књижице здравственом картицом - Филијала Зрењанин

Назив услуге

Захтев за издавање здравствене картице - замена здравствене књижице

Орган задужен за спровођење

Републички фонд за здравствено осигурање

Где и како

Процедура за издавање и замену здравствене картице електронским путем

-  Електронско подношење Захтева покрећете на дугме „еУслуга“ (на почетку и на крају овог текста).

-  Након тога, потребно је да унесете податак о носиоцу осигурања (ЛБО који је видљив на старој здравственој књижици) и потврдите на дугме „преузмите податке“ након чега ће у обрасцу бити видљиви ваши подаци.

- Уколико желите да вам се здравствена картица достави на кућну адресу потребно је да то означите на обрасцу. Трошкове поштарине сноси наручилац.

-  Пре него што потврдите на дугме „Поднесите захтев“ потребно је да чекирате „Сагласан/сагласна сам са условима коришћења“

- Уколико сте Ви носилац осигурања за чланове вашег домаћинства, потребно је да наведете број осигураних лица , упишете њихов ЛБО и такође потврдите на дугме „Преузми податке“. Захтев се може поднети само за чланове породице који су осигурани преко вас.

- На Порталу еУправа члан породице може се са својим подацима и са својим мејлом регистровати на Порталу и креирати налог преко кога може поднети захтев за израду нове КЗО за себе, уписујући своје податке само у поље "Носилац осигурања" ( није потребно штиклирати број кроз поље "Број осигураних лица (чланова породице).

- За осигурана лица која желе здравствену картицу на језику националне мањине, потребно је да чекирате ту опцију на самом обрасцу, одаберете језик и упишете податке на језику националних мањина.

- Када поднесете захтев, отвориће вам се нова страница, на којој ћете видети параметре за уплату трошкова (400,00 динара, односно 469,00 динара, уколико желите да вам се достави на кућну адресу ) за издавање здравствене картице.
НАПОМЕНА: потребно је да уплату извршите тачно са параметрима (број рачуна и позив на број) које сте добили на овај начин.
 

Процедура за замену здравствене картице на шалтерима испостава и филијала

Издавање здравствених картица, односно замена постојећих здравствених књижица, обавља се у надлежној филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање (Адресе филијала и испостава)

Осигураник, на основу личне карте, у матичној филијали/испостави добија образац КЗО-П1, потписује га (чиме потврђује исправност и тачност података), након чега матична филијала/испостава шаље захтев за израду нове КЗО.

Уколико осигураник поседује здравствену књижицу, иста ће му важити док му се не уручи нова КЗО. Уколико осигураник не поседује здравствену књижицу, односно нову КЗО, а има право на оверену исправу здравственог осигурања, издаје му се Потврда која важи све до уручивања нове КЗО, а најдаље месец дана од дана подношења захтева за КЗО. Уколико се ради о појединачном захтеву за издавање нове КЗО, осигураник не подноси посебан захтев.

Физичка и правна лица која подносе захтев за издавање здравствене картице дужна су да уплате средства у висини од 400,00 динара, односно 469,00 динара, уколико желите да вам се достави на кућну адресу (податке о уплати можете добити у надлежној испостави и филијали). Наведени износ утврђен је Одлуком о висини трошкова за издавање здравствене картице ("Сл.гласник РС" бр.131/14 и 94/16).

Корисни линкови

Адресар филијала и испостава Републичког фонда за здравствено осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање  

Опис

Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 109/2005-испр. и 57/2011, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14 , 126/14-одлука УС и 10/16-други закон) дефинисано је да осигурана лица право на здравствену заштиту о трошку обавезног здравственог осигурања остварују на основу оверене здравствене књижице, односно картице здравственог осигурања.

Рок за замену здравствених књижица здравственим картицама је 31.12.2016. године. Осигурана лица која још увек нису поднела захтев за замену, то могу учинити и након истека наведеног рока.

Осигурана лица којима су пре 01.01.2017. године оверене „старе“ здравствене књижице, здравствену заштиту остварују на основу тих књижица, и то до истека овере, односно до уручења здравствене картице. Након истека овере “старе“ здравствене књижице, или у случају губитка оверене „старе“ здравствене књижице, здравствена заштита остварује се на основу “Потврде ПЗК“ коју издаје матична филијала Републичког фонда под условом да је предат захтев за замену здравствене књижице здравственом картицом.

Лица која немају оверену стару здравствену књижицу, а нису поднела захтев за замену здравствене књижице здравственом картицом, здравствену заштиту остварују само у случају хитне медицинске помоћи. Ова лица у сваком тренутку могу поднети захтев за нову здравствену картицу, а након тога добити и образац ПЗК на основу кога остварује пун обим права из здравственог осигурања.

За сва питања у вези са здравственом картицом на располагању вам је e-mail адреса  kzo@rfzo.rs

УПУТСТВА

Пре подношенња захтева погледајте Упутства:

Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ

Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ВИШЕОСОБА

Најчешће постављана питања и одговори >> https://www.euprava.gov.rs/pomoc/KZO

Врх стране