euprava.gov.rs

Продужење регистрације возила на овлашћеним техничким прегледима (услуга намењена физичким лицима)

Издавања регистрационе налепнице (продужење регистрације) код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила 

Опис

Упис у јединствени регистар возила, издавање саобраћајне дозволе, регистарских таблица и регистрационе налепнице обавља територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова, према месту пребивалишта, односно седишта власника возила.

Регистрациону налепницу може издавати и правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и које добије овлашћење од Министарства унутрашњих послова за вршење тих послова.

Електронска услуга „Продужење регистрације возила код овлашћеног правног лица за вршење техничког прегледа возила” омогућена је физичким лицима - власницима возила. Циљ ове услуге је да се продужи регистрација возила (доказ да је регистрација продужена је регистрациона налепница) за возила уписана у јединствени регистар возила без одласка у надлежну полицијску станицу према месту пребивалишта. То значи да није могуће издати регистрациону налепницу на овлашћеним техничким прегледима у случају прве регистрације, у случају промене власника и слично. Регистрациона налепница се издаје са роком важења од једне године.

Да би возило добило регистрациону налепницу на техничком прегледу овлашћеном за издавање регистрационих налепница мора:

1.     бити уписано у јединствени регистар возила (мора имати електронску саобраћајну дозволу),
2.     продужење регистрације се може обавити у временском интервалу ±30 дана од дана истека регистрације рачунајући и тај дан,
3.     мора бити технички исправно, односно мора се утврдити техничка исправност возила („физички” технички преглед) било где на територији Републике Србије, или на самом техничком прегледу који има овлашћење од стране МУП-а да врши продужење регистрације возила,
4.     мора имати полису осигурања од аутоодговорности за период важења регистрационе налепнице
5.     власник возила претходно мора измирити све прописане трошкове за издавање регистрационе налепнице.

Издaвaњe рeгистрaциoнe нaлeпницe у име МУП-а Републике Србије врши правно лице које је овлашћено за вршење техничког прегледа возила и тo зa вoзилa кoja нoсe oзнaку рeгистaрскoг пoдручja нa кoмe тo правно лицe, oднoснo њeгoв oргaнизaциoни дeo oбaвљa пoслoвe тeхничкoг прeглeдa вoзилa. Нпр. технички преглед „XYZ” који има овлашћење да издаје регистрациону налепнице за регистарско подручје NV (Нова Варош), не може да изда регистрациону налепницу за регистрационе подручје PP (Пријепоље) без обзира што Полицијска станица Нова Варош организационо припада Полицијској управи Пријепоље. 

Корисни линкови

Списак овлашћених техничких прегледа можете погледати ОВДЕ

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – секција Регистрација возила 

Врх стране