euprava.gov.rs

Матична књига рођених

Извод из матичне књиге рођених

Град Ваљево 

Опис

Коришћењем ове услуге можете за себе, за чланове уже породице, усвојитеље или старатеље, као и за друга лица на основу овлашћења нотара, поднети захтев за издавање Извода из матичне књиге рођених.

Уколико желите да Извод из матичне књиге рођених користите у иностранству, потребно је да на захтеву изаберете опцију издавања на међународном обрасцу.

Републичка административна такса се не наплаћује за:
   - Упис на факултет
   - Заснивање радног односа
   - Остваривање права из социјалне заштите
   - Остваривање права из здраствене заштите
   - Остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рада
   - Реституцију
   - Повраћај пореза на додату вредност (ПДВ)

У случајевима када се такса плаћа, тачан износ се обрачунава и приказује када попуните захтев. Плаћање можете извршити свим платним картицама (Виза, Мастер, Маестро и Дина картицама), електронским банкарством Комерцијалне банке, као и општом уплатницом.

Извод из матичне књиге рођених можете преузети лично на шалтеру општине или  да Вам се достави на кућну адресу.

Напомена: Државни органи и органи локалних самоуправа у поступцима које воде прибављају податке из матичних књига по службеној дужности, тако да у тим случајевима нема потребе да Ви обезбеђујете изводе. 

Врх стране