euprava.gov.rs

Потврда

Захтев за издавање потврде да дете није уписано у предшколску установу због недовољних капацитета може се поднети путем електронске услуге на националном Порталу еУправа,  или непосредно у самој установи.

Опис

Поступак за издавање потврде да дете није уписано у предшколску установу због недовољних капацитета се покреће подношењем захтева предшколској установи.

Захтев се може поднети:
     - електронским путем или
     - непосредно у предшколској установи.

Електронским путем, захтев се подноси путем електронске услуге на националном Порталу еУправа  – кликом на икону еУслуга . Коришћењем ове услуге, на основу података унетих у захтеву, запослени у предшколској установи електронски достављају тражени документ подносиоцу захтева или непосредно у предшколској установи.

За реализацију услуге није потребно да подносилац захтева прибавља и прилаже додатну документацију.

Захтев може поднети родитељ, старатељ и хранитељ. За свако дете потребно је поднети посебан захтев. Приликом подношења овог захтева неопходно је да је подносилац претходно поднео Захтев за упис детета у предшколску установу чији је оснивач град Београд.

Потврда да дете није уписано у предшколску установу чији је оснивач Град Београд издаје се ради oстваривања права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно и физичко лице (приватна предшколска установа) на територији града Београда, која поседује решење о верификацији.

Право на накнаду могу да остваре родитељи чија деца због недовољних капацитета нису могла да се упишу у предшколске установе чији је оснивач град Београд.

Корисни линкови

Предшколска установа

Врх стране