euprava.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Јавни конкурс

Назив услуге

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

Корисни линкови

Служба за управљање кадровима: www.suk.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs

Правни основ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

Датум објављивања (последњег ажурирања)

29.01.2020.

Орган у коме се попуњавају радна места

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Радна места која се попуњавају

1. Радно место за нормативне и надзорне послове пензијског и инвалидског осигурања, звање самостални саветник, Одсек за нормативне и надзорне послове и послове координације социјалне сигурности, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми и изради нацрта закона, других предлога прописа и општих аката у области пензијског и инвалидског осигурања, добровољног пензијског осигурања и израђује пратеће прилоге;
- израђује материјалe за разматрање и усвајање нацрта закона, других предлога прописа и општих аката у области пензијског и инвалидског осигурања;
- израђује стручна мишљења у вези са применом прописа у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, као и одговоре и мишљења у поступку за оцењивање уставности и законитости и одговоре на посланичка питања;
- даје стручна мишљења на нацрте закона и предлоге прописа других органа и врши надзор над законитошћу општих аката Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
- обавља све послове везане за добровољне пензијске фондове и пензијске планове, односно уговоре о пензијским плановима, укључујући и послове регистрације пензијских планова и вођења евиденције о томе;
- припрема годишње и периодичне извештаје о раду, одговоре на представке;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Македонска 4а.
 

2. Радно место начелник Одељења за нормативне послове борачко-инвалидске заштите и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, звање виши саветник, Одељење за нормативне послове борачко-инвалидске заштите и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.

- руководи и координира радом Одељења;
- креира мере за унапређивање и развој института у области заштите ратних меморијала и неговања традиције и обележавање значајних датума из ослободилачких ратова Србије у складу са релевантним историјским чињеницама и државним програмом;
- координира и израђује нацрте закона, других прописа и појединачних правних аката у области заштите ратних меморијала, неговања традиције  и обележавања значајних датума из ослободилачких ратова Србије и учествује у изради нацрта међудржавних уговора и споразума у вези са одржавањем ратних меморијала у земљи и иностранству;
- учествује у спровођењу конкурса и расподели средстава по пројектима удружењима грађана и сарађује са борачко-инвалидским организацијама и удружењима чија је делатност неговање традиције ослободилачких ратова Србије, са мрежом завода за заштиту споменика културе и дипломатско-конзуларним представништвима;
- учествује у спровођењу јавних набавки, прати извршење јавних набавки, врши контролу финансијских извештаја о реализацији закључених уговора о додели јавне набавке у области борачко-инвалидске заштите;
- планирање и праћење реализације буџета у области борачко-инвалидске заштите и неговања традиције;
- координира послове унапређења и експлоатације информационог система који се користе у Одељењу,
Опис посла:
- обавља све остале послове по налогу помоћника министра.
Услови:  Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Македонска 4а.
 

3. Радно место за финансијске послове у области борачко-инвалидске заштите и неговања традиција ослободилачких ратова Србије, звање саветник, Одељење за нормативне послове борачко-инвалидске заштите и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије, Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту, 1 извршилац.

Опис посла:
- припрема, контролише и обрађује документацију за исплату права корисницима у области борачко инвалидске заштите, заосталих примања, коначног усклађивања, борачког додатка, накнада члановима лекарских комисија, као и припрема комплетне документације и обрачуна за исплату инвалиднина корисницима, који су своја права из области борачко инвалидске заштите остварили у земљи, а имају пребивалиште у иностранству;
- припрема, контролише и обрађује документацију за исплату годишњег новчаног примања за опоравак одликованих лица (носилаца „Партизанске споменице 1941.“ и шпанских бораца, чланова њихових породица, народних хероја и чланова њихових породица);
- прати и контролише финансијске извештаје удружења чији се пројекти финансирају;
- прати и контролише финансијске извештаје о реализацији уговора о финансирању инвестиционог  и редовног одржавања ратних меморијала; 
- контролише финансијске извештаје о реализацији закључених уговора о додели јавне набавке у области борачко-инвалидске заштите
- и обавља друге послове које одреди начелник Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Македонска 4а.
 

4. Радно место за нормативне и послове координације социјалне сигурности, звање саветник, Одсек за нормативне и правне послове у области социјалне и породичне заштите и финансијске подршке породици са децом, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, 1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми нацрта закона и предлога подзаконских аката и других прописа из области социјалне заштите;
- учествује у припреми стручних мишљења и објашњења у вези са применом закона и других прописа из надлежности Одсека;
- пружа стручну помоћ установама социјалне заштите, израђује одговоре на захтеве и представке других органа, организација, установа и грађана из делокруга Одсека;
- припрема и израђује решења о броју и структури запослених и сагласности за пријем радника у радни однос, сачињава прегледе о радним местима и структури запослених у односу на утврђене нормативе и стандарде у установама социјалне заштите за смештај корисника из делокруга Одсека;
- даје сагласности на статут и акт о организацији и систематизацији послова у установама социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач Република;
- учествује у преговорима са репрезентативним синдикатима запослених у социјалној заштити;
- обавља све остале послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.
 

5. Радно место инжењер за безбедност информационих система, звање виши саветник, Одељење за развој и одржавање информационог система и техничку подршку,  Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, 1 извршилац

Опис посла:
- прати законску регулативу, сарађује са корисницима информационих система и спољним сарадницима  у циљу предлагања и реализације унапређења безбедности ИТ решења  и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама из домена информационе безбедности; 
- имплементира, надгледа и оперативно одржава безбедоносне системе;
- спроводи имплементацију нових система и технологија са циљем унапређења безбедности ИТ система;
- води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација и спроводи активности на развоју и унапређењу безбедносних стандарда  у складу са развојем нових технологија;   - учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и одлукама о формирању пројектног тима;
- имплементира и надгледа механизме и стандарде у домену безбедности ИТ система;
- прати и коригује усклађеност захтева за унапређењем система  са усвојеним безбедоносним политикама и процедурама; обезбеђује процедуре и политике са циљем  континуитета рада ИТ инфраструктуре и ИТ сервиса;
- организује, спроводи, координира израду документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства у домену информационе безбедности;
- идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део конкурсне документације у складу са усвојеним процедурама, предлаже покретање набавке, прати реализацију уговора за које је одговоран;
- иницира, контролише и по потреби израђује анализе и извештаје из домена информационе безбедности  у складу са интерном регулативом и законским обавезама;
- сарађује са спољним пословним партнерима по питањима одржавања и развоја  ИТ безбедности;
- обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Македонска 4а.
 

6. Радно место за подршку пословима јавних набавки, звање млађи саветник, Одељење за опште правне послове и јавне набавке, Секретаријат Министарства, 1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми и контроли документације у поступцима јавних набавки мале вредности; припрема акте у поступцима јавних набавки мале вредности;
- учествује у вођењу посебних евиденција о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима; 
- учествује у вођењу евиденција о додељеним уговорима о јавним набавкама, добављачима и лицима задуженим за праћење уговора; 
- уноси податке у софтверске апликације; учествује у припреми информација и припреми података за одговарајуће извештаје о јавним набавкама;
- објављује огласе о јавним набавкама мале вредности и обавља друге послове по налогу начелника Одељења.  

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.
 

7. Радно место за контролу рада инспекцијског надзора, звање самостални саветник, Група унутрашње контроле инспекције, 1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми предлога препорука и упутстава за унапређење рада у вршењу инспекцијског надзора;
- учествује у припреми основа за израду налога, упутстава и инструкција и других аката у вези са процедуром унутрашње контроле;
- разматра притужбе на незаконит или неправилан рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора, прикупља одговарајуће доказе за поступке утврђивања њихове одговорности и припрема одлуке о поступању по притужбама;
- обавља непосредне надзоре ради провере навода из пријава и притужби на рад инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада инспектора;
- предузима радње на откривању и спречавању противправног и несавесног чињења у раду инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора;
- учествује у анализи и изради свих релевантних извештаја из надлежности Групе;
- обавља све остале послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање пет година, од чега три године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме и давања мишљења о прописима у управним областима и/или примене прописа у судском поступку, положен испит за инспектора, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Теразије 41.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
„Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)  
„Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
„Пословна комуникација“ - провераваће се путем симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Провера посебних функционалних компетенција

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) и Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о пензијском и инвалидском осигурању и Правилник о условима, начину и поступку организовања и функционисања пензијских планова) - провераваће се путем симулације (писмено).
 

За радно место под редним бројем 2: 
Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (организационо понашање) - провераваће се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрта прописа, међународних уговора итд)) и Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закон о ратним меморијалима) - провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 3: 
Посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања) и Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица и Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије)  - провераваће се путем симулације  (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем симулације (писмено).


За радно место под редним бројем 4: 
Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о социјалној заштити и Породични закон) - провераваће се путем симулације (писмено).
 

За радно место под редним бројем 5: 
Посебна функционална компетенција за радно место – знање енглеског језика  (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо усмене провере.  
Посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података; оffice пакет и интернет технологија; информациона безбедност) и Посебна функционална компетенција за радно место – познавање рада у апликативним софтверима -  провераваће се путем симулације (усмено).
 

За радно место под редним бројем 6: 
Посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за припрему конкурсне документације у поступку јавних набавки; методологија за праћење извршења уговора) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) и Посебна функционална компетенција за радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о државној управи) - провераваће се путем симулације (писмено).
 

За радно место под редним бројем 7: 
Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управни спорови) и Посебна функционална компетенција за радно место - релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о раду и Закон о социјалној заштити)  - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено).

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за наведена извршилачка радна места

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Лицa којa су задужена за давање обавештења

Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 10,00 до 13,00 часова.

Општи услови за запослење

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

Рок за подношење пријава

рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање

Пријава на јавни конкурс

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази које прилажу кандидати

Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). За радно место под редним бројем 7. у циљу доказивања радног искуства у струци подноси се оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци од најмање пет година, од чега три године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме и давања мишљења о прописима у управним областима и/или примене прописа у судском поступку.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен. 
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Рок за подношење доказа

Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.
Докази се достављају на наведену адресу Министарства. 
Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

Трајање радног односа

Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа.

Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 17. фебруара 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција  ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати ''Србија'' Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве или путем телеграма на адресу коју су навели у обрасцу пријаве.

Напомена

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
Лице без положеног испита за инспектора полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана заснивања радног односа (ова напомена се односи само за радно место под редним бројем 7.).
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
На интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног радног места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

Провера понашајних компетенција

Провера понашајних компетенцијаПровера понашајних компетенција за радна места под редним бројем 1, 3, 4, 5, 6 и 7: 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радно место под редним бројем 2: 
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет  и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

Врх стране