euprava.gov.rs

Локална пореска администрација

Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара су доступни на клик грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог система локалне пореске администрације.

Опис

Захваљујући централизацији података, грађанима и привреди омогућава да „на клик” виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Иако централизован, овакав начин обраде података неће нарушити специфичност и самосталност локалних администрација, већ ће им обезбедити боље праћење и благовремено ажурирање евиденција.

Такође, Министарство финансија и Пореска управа ће имати комплетан електронски увид у локалну пореску аналитику свих 4.803.275 физичких лица, 208.278 правних лица и 265.193 предузетника у Републици Србији.

Успостављање Јединственог информационог система локалне пореске администрације ЛПА представља само једну карику у реализацији свеобухватног уређења система електронске управе, који ће допринети и бржој и квалитетнијој реформи катастра тј. потпуној дигитализацији поступка овере уговора о продаји непокретности код нотара, упису у катастар непокретности и аутоматском подношењу пореских пријава и за пренос апсолутних права и за порез на имовину.

Врх стране