euprava.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Јавни позив

Назив услуге

Јавни конкурс за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2020. години

Орган задужен за спровођење

Влада Републике Србије 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом 

Корисни линкови

www.minrzs.gov.rs

www.euprava.gov.rs

Правни основ

Дана 03. јануара 2020. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС”, бр. 51/09, 99/11-др.закон и 44/18 - др. закони), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС” број 16/18) и Одлуке о расписивању Јавног конкурса за подношење предлога програма на Програмски конкурс за унапређење положја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2020. години број 401-00-2003/1/2019-15 од 31. децембра 2019. године расписује

Датум објављивања (последњег ажурирања)

14.01.2020.

Предмет оглашавања

Предмет овог конкурса је подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма савеза удружења особа са инвалидитетом на републичком или покрајинском нивоу који активности реализују непосредно, или кроз рад локалних удружења у свом систему, са циљем унапређења положаја особа са инвалидитетом. 
Средства за овај конкурс обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, у Буџетском фонду за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, у укупном износу од 270.000.000,00 динара, чиме се обезбеђује финансирање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који за циљ имају побољшање положаја особа са инвалидитетом кроз:
- побољшање приступачности информација и отклањања комуникацијских баријера; 
- спровођење стимулативних и инклузивних програма ради што потпунијег учешћа особа са инвалидитетом у животу шире друштвене заједнице;
- подизање нивоа свести заједнице и изградњу капацитета организација ради стварања једнаких могућности за што самосталнији живот особа са инвалидитетом.

Подносиоци предлога програма

Подносиоци предлога програма морају испуњавати следеће услове:
да су регистровани као савези удружења грађана најмање пет година, са седиштем у Републици Србији, чија је област деловања заштита и унапређење положаја особа са инвалидитетом;
да у свом саставу имају најмање три локална удружења која имају искуства и непосредно спроводе активности у реализацији програма из области унапређења положаја особа са инвалидитетом;
да су директно одговорни за припрему и реализацију програма и 
да су раније преузете обавезе из уговора са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања благовремено, ефикасно и у потпуности извршили.

Предлози програма који се подносе на овај конкурс морају испуњавати следеће услове:
трајање програма може бити максимално 12 месеци;
све програмске активности се морају реализовати на територији Републике Србије и
подносилац може да поднесе само један предлог програма у оквиру овог конкурса.

Критерујуми за избор програма

Вредновање и рангирање предлога програма врши се применом критеријума за избор програма у складу са:
Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18);
Правилником о расподели средстава за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и за финансирање установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, бр. 109/12 и 10/18) и 
Директивом о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса са циљем заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом бр. 110-00-00423/2018-15 од 19. априла 2018. године и 110-00-00423/2018-15/1 од 28. септембра 2018. године.

Прописи којима је ближе уређено вредновање и рангирање предлога програма доступни су и на интернет презентацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom.

Комисија за сагледавање и процену програма врши процену поднетих програма узимајући у обзир следеће критеријуме:
1) референце програма:
област у којој се реализује програм
број корисника програма
иновативност и могућност даљег развијања програма
одрживост програма
2) циљеве који се постижу: 
обим задовољавања јавног интереса, односно релевантност у односу на циљеве и приоритет конкурса
мерљивост резултата програма
3) буџет и рационалност трошкова:
да ли су предложени трошкови неопходни за реализацију програма
да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући
да ли је буџет јасан
4) суфинансирање програма из других извора:
да ли је предвиђено финансирање програма из сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма
5) капацитете подносиоца програма за реализацију програмских активности:
да ли подносилац има стручне и техничке капацитете за реализацију програма и искуство у области на коју се програм односи
да ли подносилац има управљачке капацитете.

Поступак за доделу средстава

Предлози програма биће размотрени и процењени од стране Комисије за сагледавање и процену програма коју образује руководилац надлежног органа која ће вршити процену у фазама које су међусобно условљене испуњеношћу услова претходне фазе и то:
1. испуњеност формално правних услова
2. испуњеност услова који се тичу подносиоца и предлога програма
3. процена квалитета програма и финансијска евалуација.
Критеријуми за доделу средстава омогућавају да се квалитет поднетих предлога програма процени на основу приоритета утврђених конкурсом, а средства одобре по основу активности које максимизирају општи ефекат самог предлога програма.
Критеријуми за доделу средстава су подељени на подсекције тако да се свака подсекција вреднује бодовима од 1 до 5 и то на следећи начин: 1 – веома лоше, 2 – лоше, 3 – одговарајуће, 4 – добро и 5 – веома добро.
Рангирање предлога програма се врши на начин да је првопласирани предлог програма онај који има највећи просечни збир бодова, затим следи програм са првим следећим нижим збиром бодова и тако до најнижег збира освојених бодова.
У разматрање за финансирање узеће се само програми који су вредновани са преко 50% бодова, јер предлози програма који су вредновани испод овог прага нису задовољили постављене стандарде и ефикасност њихове имплементације би могла бити упитна.
Листу вредновања и рангирања поднетих програма Комисија за сагледавање и процену програма доноси у року не дужем од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и објављује се на званичној интернет страници овог министарства www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управа www.euprava.gov.rs. 
На Листу вредновања и рангирања пријављених програма учесници конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Одлуку о избору програма којима се додељују средства из буџета Републике Србије за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и иста се објављује на званичној интернет страници овог министарства и Порталу е-Управа.
 На основу наведене одлуке, а ради регулисања међусобних права и обавеза, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће са подносиоцима програма чије се финансирање одобрава закључити уговоре о реализацији програма. 
Корисници средстава дужни су да пре склапања уговора Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставе изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, изјаву о непостајању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

Подношење предлога програма и потребна документација

Предлог програма доставља се на српском језику, ћирилицом, написан на персоналном рачунару и прописаним обрасцима који чине обавезну документацију. 
Пријаву за учешће на конкурсу подноси овлашћено лице и одговорно је за све податке из пријаве. Заједно са одштамапном и овереном документацијом, потребно је доставити и електронску верзију достављене документације на ЦД-у.
 Предлози програма писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање. 
Обавезну документацију чине комплетно попуњени обрасци: 
Анекс 1 – Образац за писање предлога програма
Анекс 2 – Образац буџета програма
Анекс 3 – Образац наративног буџета програма
Анекс 4 – План активности и промоција
Електронска верзија докумената са свим анексима на ЦД-у, искључиво у форматима Word и Excel.

Поред наведеног, подносилац предлога програма као обавезну документацију доставља и:
оверени препис статута савеза
изјаву заступника савеза о свим видовима финансијске подршке у 2019. години (са извором финансирања, наменом, износом и периодом финансирања)
изјаву заступника удружења у саставу савеза да је наведено удружење чланица савеза са подацима о члановима удружења
уговор о закупу пословног простора (уколико се потражују средства за финансирање трошкова закупа и комуналних трошкова), са доказом о редовном измирењу обавеза по основу закупа.

Обрасци конкурсне документације се могу преузети у електронској форми са интернет презентације Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у делу Конкурси www.minrzs.gov.rs и Порталу е-Управа www.euprava.gov.rs.

Рок и начин достављања предлога програма

Целокупна документација се доставља у једном одштампаном и овереном примерку поштом, препоручено или личном доставом. Заједно са штампаном и овереном документацијом неопходно је доставити и електронску верзију исте на ЦД-у.
Предлози програма се достављају закључно са 24. јануаром 2020. године, у затвореној коверти, на адресу:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
Немањина 22-26, Београд
На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив програма и следећи текст: „ЗА ПРОГРАМСКИ КОНКУРС – НЕ ОТВАРАТИ”. 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити узете у разматрање.

Врх стране