euprava.gov.rs

Завод за интелектуалну својину

Где и како

Образац (обрасце) захтева ћете ”скинути“ са следећих локација:
     ЖИГОВИ ОБРАСЦИ И УПУТСТВА (хиперлинк се отвара у другом прозору)
     ПАТЕНТИ ОБРАСЦИ И УПУТСТВА (хиперлинк се отвара у другом прозору)
     ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН ОБРАСЦИ И УПУТСТВА (хиперлинк се отвара у другом прозору)
     ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА ОБРАСЦИ И УПУТСТВА (хиперлинк се отвара у другом прозору)
 
Завод вам омогућава да путем портала е-Управа поднесете одговарајући захтев као и да уплатите одговарајућу таксу.
Услуга је намењена за физичка лица.
Прилоге које на овај начин достављате уз захтев, попуните на рачунару и приложите их као посебне датотеке, дигитално потписане квалификованим електронским потписом.
Када користите општу уплатницу коју генерише овај портал за плаћање услуге преко ваше банке или поште,морате да унесете идентичан позив на број и износ који је постављен на овако генерисаној уплатници портала, да би Завод, као давалац услуге, добио информацију кроз статус: плаћено да је уплата реализована у року, у тренутку обраде вашег захтева.
Захтев (попуњен образац) можете, такође, послати поштом или га предати у писарницу Завода за интелектуалну својину, Кнегиње Љубице број 5 у Београду. Пријем поште је у периоду 9 -15 часова сваког радног дана. Таксе се уплаћују у банци, односно пошти, а доказ о уплати прилаже се уз пратећи захтев.

Корисни линкови

Тарифа административних такси 

Опис

Oвом услугом покрећете поступак за признање жига, патента, малог патента, индустријског дизајна и ознаке географског порекла, за упис промене у одговарајући регистар и продужење важења права:
ЖИГОВИ
     Захтев за признање жига
     Захтев за раздвајање пријаве жига
     Захтев за упис промене имена и адресе
     Захтев за упис ограничења списка робе односно услуга
     Захтев за упис преноса жига или права из пријаве
     Захтев за упис лиценце
     Захтев за упис залоге
     Захтев за продужење важења жига
     Захтев за раздвајање жига
     Захтев за међународно признање жига
ПАТЕНТИ
     Захтев за признање патента *
     Захтев за упис променe имена и адресе
     Захтев за упис преноса патента или пријаве патента
     Захтев за упис уговора о лиценци
     Захтев за признање малог патента
     Захтев за упис европског патента/проширеног европског патента у Регистар патената
     Захтев за признање патента (Образац PCT/RS) Национална фаза поступка по међународној пријави патента ЗИС као назначени или изабрани Завод
     Захтев за признање сертификата о додатној заштити
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
     Захтев за признање права на индустријски дизајн *
     Захтев за раздвајање вишеструке пријаве индустријског дизајна
     Захтев за упис промене имена и адресе у регистар
     Захтев за упис преноса права на индустријски дизајн, односно права из пријаве
     Захтев за упис лиценце на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве
     Захтев за упис залоге на праву на индустријски дизајн, односно праву из пријаве
     Захтев за продужење важења права на индустријски дизајн
     Захтев за међународно регистровање индустријског дизајна
ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА
     Захтев за регистровање ознаке географског порекла
     Захтев за признање својства овлашћеног корисника ознаке географског порекла
     Захтев за продужење права коришћења ознаке географског порекла
     Захтев за упис промене у регистре овлашћених корисника ознаке географског порекла 

Правна подлога

Закон о жиговима ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године и бр. 10/2013 од 30.01.2013. године).
Закон о патентима („Службени гласник РС”, бр. 99/11 од 27. децембра 2011. године)
Закон о правној заштити индустријско дизајна (Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године)
Закон о  ознакама географског порекла ("Службени гласник РС", бр. 18/2010 од 26.03.2010. године)
Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”број 33/97 и 31/01 и "Службени гласник Републике Србије" бр. 30/2010).
Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 35/10 и 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012 и 47/2013 – усклађени дин. износи).
Правилници о садржини захтева за регистровање жигова, патената, индустријског дизајна и ознаке географског порекла. 

Врх стране